کالیبراسیون ترازو چیست؟

کاليبراسيون عبارتست از مقايسه يک دستگاه اندازه گيري با يک استاندارد و تعيين ميزان خطاي اين وسيله نسبت به آن و در صورت لزوم تنظيم دستگاه در مقايسه با استانداردهاي مربوطه میباشد آیا میدانید که ترازو های که در سرار جهان نصب وفعالیت دارند در هر ۳ ماه کالیبراسیون میشوند این همه به خاطر آن میباشدکه ترازو بعد از گذشت چند وقت یک نوع خطا های کوچکی را در بخش لودسل ایجاد میکند که در مرور زمان باعث کم وزیاد نشان دادن وزن میشود.

آنچه ما ارائه میدهیم!

  1. کالیبراسیون ترازو به صورت دقیق
  2. ارائه مدرک کالیبراسیون با وزن استندرد
  3. کالیبراسیون ترازو بعد از هر ۳ماه طبق قرار داد
  4. بررسی تمام نواقص موجود در بخش لودسل
  5. انتقال و جابجائی وزنه ها توسط اجراکننده